POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Iryna Ilnytska Irena z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 6/Wysoka 5, 61-850 Poznań („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

1.1. klientem sklepu internetowego www.artoftea.pl (dalej: „E-Sklep”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

1.2. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: „Newsletter”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

1.3. interesantem biura obsługi klienta (dalej: „BOK”), przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do BOK, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu lub w celach podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

3.1. klientem E-Sklepu – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w E-Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w E-Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w E-Sklepie wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji;

3.2. subskrybentem Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję;

3.3. interesantem BOK – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów korespondencji z Państwem za pośrednictwem BOK.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. podane dane mogą być udostępniane firmom, które świadczą usługi w imieniu Administratora. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, dostawcom usług i systemów IT, marketingu, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji, firmom kurierskim. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Państwa danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działa Administrator.

5. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

8. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

9. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: kontakt@artoftea.pl.